www.bip.gov.pl

Urząd Gminy w Milejewie

Wtorek 31.01.2012

Czym jest Straż  Gminna?

Straż  jest umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności administracyjno-porządkowych w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonych w odrębnych ustawach i aktach prawa miejscowego. 

Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Gminnej

 • udzielanie pouczeń, zwracanie uwagi, ostrzeganie lub stosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego, legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach  
  w celu ustalenia ich tożsamości, 
 • ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, 
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby: 

   a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, 

  b) legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości

   c) w związku z doprowadzeniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień i miejsca ich zamieszkania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,  
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym, 
 • wydawania poleceń, 
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, 

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.  
 

Siedzibą 

Straży Gminnej Milejewo

jest budynek

Urzędu Gminy w Milejewie 
 
 

Działalnością Straży Gminnej kieruje

Komendant przy pomocy strażników: 
 

mgr Dariusz Poturała Komendant 

Henryk Malecki Starszy Inspektor 

Joanna Witkowska Młodszy Strażnik 
 

 Do zadań  straży należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie  
  i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 
  i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie  
  z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. 

 

Tematyczny wykaz niektórych interwencji, które można zgłaszać  Straży Gminnej

I. Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 • zakłócanie spokoju przez osoby spożywające alkohol na terenie nieruchomości,  
  na skwerach itp.
 • zakłócanie spokoju poprzez głośne odtwarzanie muzyki,
 • wałęsające się, bezpańskie psy,
 • nie wykonywanie obowiązków nałożonych na administratorów, właścicieli posesji (odśnieżanie, usuwanie nieczystości, błota itp.),
 • nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówek handlowych - sprzedaż alkoholu lub papierosów nieletnim,
 • handel obwoźny, obnośny, odbywający się w miejscach innych aniżeli targowiska bez wymaganego zezwolenia,
 • brak pokryw studzienek burzowych, kanalizacyjnych, zapchane, niedrożne studzienki burzowe lub inne odbiorniki wód,
 • nieczynne, zdewastowane publiczne aparaty telefoniczne,
 • osoby bezdomne przebywające w piwnicach, klatkach schodowych posesji, strychach.

II. Ochrona środowiska

 • wycinka drzew, krzewów, niszczenie terenów zielonych - trawników,
 • wypalanie traw, spalanie nieczystości,
 • długotrwałe składowanie odpadów budowlanych, komunalnych (gruz poremontowy, papa, szkło, papier, zgrabki itp.),
 • uszkodzone, chore drzewa, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, utrudniające widoczność użytkownikom drogi,
 • wycieki nieczystości, przepełnione szamba, wycieki substancji chemicznych,
 • padłe zwierzęta domowe i dzikie.

III. Sprawy sanitarne

 • brak ubioru ochronnego u sprzedawców w placówkach handlowych,
 • dowóz towarów, artykułów spożywczych, pojazdami budzącymi zastrzeżenia co do ich stanu sanitarnego,
 • przechowywanie towarów i ich sprzedaż przez osoby nie posiadające zezwolenia  
  i w miejscach do tego nie przeznaczonych.

IV. Ruch Drogowy

 • nieprawidłowe parkowanie na chodnikach, trawnikach, placach zabaw,
 • parkowanie na wjazdach (wyjazdach) do posesji, garaży,
 • zastawianie dostępu do okienek piwnicznych, klatek schodowych,
 • uciążliwe naprawy pojazdów na podwórzach posesji,
 • dziury i wyrwy w jezdni, uszkodzone, brudne i nieczytelne znaki drogowe,
 • nieprawidłowe zabezpieczenie robót w pasie drogowym.

 


DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 374844