www.bip.gov.pl

Urząd Gminy w Milejewie

Poniedziałek 30.01.2012

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Milejewo na rok 2010
 1. Formularz ofertowy
 2. Kalkulacja ceny ofertowej
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 4. Oświadczenie o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Statut Gminy
 6. Zmiany statutu 2010r.
 7. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu i ustanowienia zabezpeczeń
 8. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST

  9. Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i pożyczek 

  10. Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST ( jest w BIP -zakładka Finanse i budżet gminy ).

  11. Opinia RIO, dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ora z prawidłowości prognozy kwoty długu na rok 2010 (jest w BIP- zakładka Finanse i budżet gminy)

  12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok wraz z opinią RIO ( jest w BIP- zakładka Finanse i budżet gminy)

  13.Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz poręczeniach i gwarancjach. 

  14. Zarządzenie Wójta w sprawie zaciągnięcia kredytu, uwzględniające źródło spłaty kredytu

  15. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu i formy zabezpieczenia kredytu.

  16. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu 

  17. I nformacja o aktualnej liczbie mieszkańców- stan na dzień 31 lipca 2010r

  18. Sytuacja finansowa Gminy

  19. Sprawozdania budżetowe za 2008r.; 2009. oraz II kw. 2010 r. (są w BIP w zakładce Finanse i budżet gminy- sprawozdania budżetowe RIO).

  20. Uchwała nr XXXIX/199/2010 z 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie (ostatnia prognozowana sytuacja finansowa gminy w okresie spłaty długu)

  21.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu ( jestw BIP w zakładce Finanse i budżet gminy - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku)

  22. Zaświadczenie o numerze REGON Gminy


   

   


Wytworzył: Alicja Chechłowska

Udostępnił:  Alicja Ch-Ch (2010-08-18 11:57:42)
Ostatnio zmodyfikował:  Alicja Ch-Ch (2010-09-23 08:45:28)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 374526